Hanoinet - Lần đầu theo em về ra mắt gia đình, mẹ em nói: “Con gái bác hiền lắm, lại dở, chuyện gì cũng không biết làm, con lấy nó thì phải chịu cực”. Anh thấy có cực gì đâu.