(ĐTCK-online) UBCK vừa công bố dự thảo sửa đổi Luật Chứng khoán để lấy ý kiến công chúng trước khi trình văn bản này lên các cấp cao hơn. Dự kiến, Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ được xem xét trong kỳ họp sắp tới và có hiệu lực vào năm 2011.

Những điểm sửa đổi quan trọng nhất trong dự thảo sửa đổi Luật Chứng khoán bao gồm hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ, chào bán chứng khoán ra công chúng, chào mua công khai, về công bố thông tin, xử lý vi phạm trên TTCK và thay đổi nhiều quy định về khối công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Việc sửa đổi này nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của TTCK và phải giải quyết được 3 vấn đề lớn đặt ra hiện nay. Thứ nhất, quy định mới phải góp phần thu hẹp thị trường tự do, thúc đẩy thị trường công khai, công bằng, minh bạch. Thứ hai, bảo đảm tiếp cận với thông lệ quốc tế về hoạt động TTCK, phù hợp với những cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam; đặc biệt là khả năng liên kết thị trường, chia sẻ thông tin quản lý. Thứ ba, tạo cơ sở pháp lý bảo đảm sự tự chủ của các tổ chức, cá nhân, đồng thời bảo đảm tăng cường khả năng quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước đối với các hoạt động trên TTCK. Sau 3 năm thực hiện Luật Chứng khoán, TTCK đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tổng khối lượng huy động vốn qua TTCK phục vụ cho đầu tư phát triển là gần 200.000 tỷ đồng, luồng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tăng gần 2 lần, từ mức 4,5 tỷ lên 10 tỷ USD. Thông qua TTCK, quá trình cổ phần hóa các DNNN được đẩy nhanh và ngày càng công khai, minh bạch hơn.