Ngày 6.11, ông Nguyễn Văn Hài - PCT LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - cho biết, đến thời điểm này toàn tỉnh đã có 762/951 CĐCS tổ chức đại hội tổng kết công tác nhiệm kỳ qua, bàn phương hướng nhiệm vụ và bầu BCH nhiệm kỳ mới; đồng thời tổ chức lấy ý kiến góp ý nội dung văn kiện đại hội CĐ cấp trên và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ.