LĐLĐ tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9.1.2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, khu chế xuất và Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới.

Đến dự Hội nghị có 40 đồng chí là Ủy viên BCH, trưởng, phó các ban của LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch, PCT LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn các ngành, Công đoàn viên chức, CĐ các KCN tỉnh; BGH Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nam; cán bộ CĐ chuyên trách các ngành: Nông nghiệp, Xây dựng, Giao thông.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khoái - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Phạm Văn Quý - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã quán triệt các nội dung:

Chỉ thị 52-CT/TW ngày 9.1.2016 của Ban Bí thư, Thông tri 03-TTr/TU ngày 6.4.2016 của Tỉnh ủy Hà Nam, Kế hoạch 956/KH-UBND ngày 09.5.2016 của UBND tỉnh và triển khai Kế hoạch 23/KH-LĐLĐ ngày 31.8.2016 của LĐLĐ tỉnh về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các KCN, cụm công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020.

Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ ngày 21.01.2016 của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI về công tác tài chính CĐ trong tình hình mới và Kế hoạch số 22/KH-LĐLĐ ngày 29.7.2016 của LĐLĐ tỉnh triển khai Nghị quyết 7b của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Thông qua việc quán triệt, các đại biểu đã nắm rõ được 5 nhiệm vụ cơ bản của Chỉ thị, Thông tri cũng như các chỉ tiêu phấn đấu; nhiệm vụ và giải pháp theo Kế hoạch của UBND tỉnh và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các KCN, cụm công nghiệp giai đoạn 2016-2020. Các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn và nội dung Kế hoạch đến năm 2020 của LĐLĐ tỉnh trong việc thu, chi, phân phối tài chính công đoàn cũng như công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn trong tình hình mới.