Người K’ho là một trong các dân tộc bản địa của Tây Nguyên. Họ sinh sống chủ yếu ở vùng Nam Tây Nguyên. Người K’ho hiện nay vẫn còn lưu giữ được nhiều phong tục truyền thống độc đáo của người Tây Nguyên, trong đó có: “Lễ đặt tên cho con”.