Nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc diện đối tượng phải có giấy phép) phải nộp 50.000 đồng/giấy phép. Mức lệ phí cấp biển số nhà mới, phải nộp 25.000 đồng/lần.