(ĐTCK-online) CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM (CII), tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của CTCP Cơ khí điện Lữ Gia (LGC) đã bán zong 1.150.000 cổ phiếu trong tổng số 3.229.403 cổ phiếu LGC nắm giữ. Qua đó, giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu LGC nắm giữ từ 38,99% xuống 25,1% (2.079.403 cổ phiếu).

Trong khi đó, ông Lê Quốc Bình, thành viên HĐQT của Công ty đã bán xong toàn bộ 55.000 cổ phiếu LGC nắm giữ. Thời gian kết thúc giao dịch là ngày 16/10.