BHS, THG giao dịch cổ phiếu khối lượng lớn. DIC, GMD, TMP, SDI, LAS, HIG trả cổ tức và chia cổ phiếu.

Giao dịch cổ phiếu

BHS - Công ty cổ phần Đường Biên Hòa: Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Thành Thành Công đăng ký mua 6,8 triệu cổ phiếu từ 18/6 đến 18/7, nâng tỷ lệ sở hữu lên 22,67% vốn điều lệ.

THG - Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tiền Giang: Ông Lê Quốc Hưng đăng ký bán 350 nghìn cổ phiếu từ 18/6 đến 18/8.

Trả cổ tức và chia cổ phiếu

DIC - Công ty cổ phần đầu tư và thương mại DIC: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 10% và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 10:1. Cổ tức bằng tiền sẽ được thanh toán vào ngày 18/7.

GMC - Công ty cổ phần sản xuất - thưuong mại May Sài Gòn: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2011 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2012, tỷ lệ 15%. Cổ tưc sẽ được thanh toán vào ngày 6/7.

TMP - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 8%. Cổ tức sẽ được thanh toán vao ngày 11/7.

SDI - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng: Giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 5:7. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

LAS - Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 10% và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%. Cổ tức bằng tiền sẽ được thanh toán vao ngày 6/7.

HIG - Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT: Giao dịch không hưởng quyền phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 4:1.

Nguồn DVT