Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2013.

Diễn biến giá cổ phiếu HTI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.

* Ngày 28/10/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (mã HTI -HOSE) trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 30/10, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã MBB -HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 30/10/2013, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE -HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 30/10/2013, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM -HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 31/10/2013, Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4 -HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 31/10/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (mã VSI -HOSE) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 31/10/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (mã HLC -HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).