Licogi hoàn tất thoái vốn tại Licogi 16

Gốc
Ngày 16/10, Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (Licogi) thông báo kết quả việc thoái vốn khỏi CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG)

Tên tổ chức thực hiện bán phần vốn nhà nước: Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI) • Tên người đại diện phần vốn nhà nước: Ông Bùi Dương Hùng • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT • Mã chứng khoán giao dịch: LCG • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 720,000 cp (tỷ lệ 3.53 %) • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 720,000 cp (tỷ lệ 3.53 %) • Số lượng cổ phiếu đã bán: 720,000 cp (tỷ lệ 3.53 %) • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 0 cp • Thời gian kết thúc giao dịch: ngày 14/10/2009

Tin nóng

Tin mới