Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 3 năm (2006-2008), nước ta đã thu hút được hơn 90,47 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) và 9 tháng đầu năm nay, cả nước có 885 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 57,1 tỷ USD...