Các binh lính Hàn Quốc được rèn luyện bài bản và công phu tới mức họ có thể húc đầu làm vỡ gạch.