So với vinashin chỉ là muỗi

So với vinashin chỉ là muỗi