Trước khi từ giã cõi đời, người cha nghèo trăng trối:

- Cha đã lập di chúc để lại cho con 9.000 lượng vàng.

- Nhà mình chẳng có nổi một cắc, sao phải lập di chúc như thế hở cha?

- Phòng sau này con được làm quan thì lấy đó mà kê khai tài sản.