(VnMedia) - Lỗi bảo mật được hacker sử dụng để tấn công Internet Explorer 8 (IE8) Release Candidate (RC) tại cuộc thi PWN2OWN cũng tồn tại trong phiên bản chính thức trình duyệt này.