Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lợi nhuận của TTC Sugar vượt kế hoạch cả năm

Kết thúc quý III niên độ tài chính 2021 – 2022, TTC Sugar đã đạt 76% kế hoạch doanh thu và vượt 11% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar - HoSE: SBT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ 2021 - 2022 (1/7/2021 - 30/6/2022) với kết quả kinh doanh khả quan.

Theo đó, công ty ghi nhận 3.516 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Mảng bán đường vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu tổng doanh thu với tỉ trọng 83,8%, đóng góp 2.947 tỷ đồng. Giá vốn tăng ít hơn nên biên lãi gộp tăng từ 16% lên 17,4%. Lợi nhuận gộp tăng 22%, đạt 611,5 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 74,8% chủ yếu do lãi tiền gửi ngân hàng, cho vay, lãi từ khoản ứng trước cho nhà cung cấp. Chi phí tài chính tăng hơn 32%, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng, với mức lần lượt là 39% và 44%. Sau khi trừ các chi phí, công ty ghi nhận 206 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 7,6%.

Lũy kế từ đầu niên độ đến hết quý III, doanh thu thuần TTC Sugar đạt 12.818 tỷ đồng và lãi sau thuế là 648 tỷ đồng, tương ứng tăng 19% và tăng 35% so với cùng kỳ niên độ trước.

Lý giải về kết quả này, TTC Sugar cho biết, sự tăng trưởng lợi nhuận cho thấy những định hướng trong việc tái cấu trúc đã đi đúng lộ trình, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh lõi.

Trong niên độ này, TTC Sugar lên mục tiêu đạt 16.905 tỷ đồng doanh thu và 750 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy tính đến hết quý III niên độ 2021 – 2022, doanh nghiệp đã đạt 76% kế hoạch doanh thu và vượt 11% kế hoạch lợi nhuận năm với con số 802 tỷ đồng sau 9 tháng.

Tính đến cuối quý III niên độ 2021 – 2022, quy mô tổng tài sản tăng 23% lên 25.216 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 62%, tương đương 15.612 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm còn 1.372,6 tỷ đồng do đơn vị giảm 38,7% lượng tiền gửi ngân hàng còn 616 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 24% lên 3.917 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 34% lên 8.335 tỷ đồng. Về tài sản dài hạn, đầu tư vào công ty liên kết gấp 5,7 lần, đạt 2.102 tỷ đồng, sau khi đơn vị rót 128,3 tỷ đồng vào CTCP Khoai mì Tây Ninh, 13 tỷ đồng vào TNHH Tapioca Việt Nam và 1.565 tỷ đồng vào Toàn Hải Vân.

Về nguồn vốn, tổng nợ vay tài chính tăng 19,3% lên 11.207 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 35,8% lên 8.217,6 tỷ đồng, nợ vay dài hạn giảm 10,5% còn 2.989,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 9.575 tỷ đồng trong đó thặng dư vốn cổ phần là 6.770 tỷ đồng và lãi lũy kế là 1.371 tỷ đồng.

Nguyễn Thu Huyền