Long An: Bổ nhiệm nhiều công chức lãnh đạo, quản lý không đủ tiêu chuẩn

Gốc
121/450 lượt cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về bằng cấp chuyên môn không phù hợp với vị trí công tác. Một số trường hợp điều động, bổ nhiệm thiếu hồ sơ, hay chưa hết thời gian giữ chức vụ …

Đó là những sai phạm trong công tác tuyển dụng, quản lý và bổ nhiệm công chức tại tỉnh Long An (giai đoạn từ 1/1/2015 đến 31/6/2017) vừa được Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện.

Về tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển từ viên chức, Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận, UBND tỉnh Long An phân công Chủ tịch Hội đồng kiểm tra sát hạch là phó giám đốc Sở Nội vụ là không đúng quy định. UBND tỉnh Long An không có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ sau khi tuyển dụng công chức đối với các trường hợp là viên chức là không đúng quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

Trong công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, còn 121/450 lượt tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về bằng cấp chuyên môn không phù hợp với vị trí công tác; trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chuyên ngành.

Một số trường hợp điều động, bổ nhiệm trong hồ sơ không có tài liệu thể hiện một số nội dung trong quy trình bổ nhiệm. Nhiều trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm. Có trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại khi chưa hết thời gian giữ chức vụ lần bổ nhiệm trước.

Kết luận Thanh tra cũng nêu rõ, còn 9/34 cơ quan, đơn vị sử dụng vượt quá số lượng phó giám đốc sở và tương đương (đến thời điểm hiện tại số lượng phó giám đốc sở của tỉnh Long An thực hiện đúng quy định). Cũng trong giai đoạn thanh tra, tỉnh Long An có 29 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước.

Để khắc phục những sai phạm, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Long An có biện pháp khắc phục, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan đến những sai phạm nêu trên.

Đức Sơn