GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên triển khai kế hoạch công tác phòng chống ma túy trong trường học toàn Ngành.

Long ghep giao duc phong, chong te nan ma tuy trong chuong trinh chinh khoa - Anh 1

Trong đó có yêu cầu tất cả các đơn vị giáo dục, trường học phổ thông tổ chức tốt việc giáo dục phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy trong chương trình giáo dục chính khóa thông qua việc dạy tích hợp, lồng ghép ở các môn học: Sinh học, Giáo dục công dân, Địa lý. 100% giáo viên các bộ giảng dạy các môn này phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các tiết dạy theo qui định.

Ngoài giờ dạy chính khóa, các đơn vị trường học tăng cường các hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt đầu tuần với các hoạt động phong phú như tọa đàm, thảo luận, thi tìm hiểu kiến thức, thi tiểu phẩm văn nghệ,…

Trong các giờ giáo dục chính trị, giáo dục đạo đức, sinh hoạt chủ nhiệm, Sở GD&ĐT yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên cho học sinh trao đổi bàn bạc về vấn đề suy đồi đạo đức của một số học sinh cá biệt trong nhà trường hiện nay, xử lý và rút kinh nghiệm; nêu các tấm gương sáng về đạo đức cho học sinh noi theo

Cùng với đó, tăng cường công tác chủ nhiệm, công tác Đoàn, Đội; trực tiếp phối họp với gia đình học sinh, sinh viên có biểu hiện thái độ hành vi đạo đức lối sống cá biệt để kịp thời giáo dục.

Tổ chức hộp thư góp ý, phát động học sinh, sinh viên tham gia góp ý, tố giác những học sinh, sinh viên có biểu hiện những biểu hiện hoạt động có liên quan đến tội phạm về ma túy, vi phạm pháp luật, vi phạm ATGT,....

Vào đầu mỗi năm học, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường, đơn vị tổ chức cho học sinh ký cam kết phòng, chống ma túy. Các trường, đơn vị xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học, chú trọng tổ chức các cuộc thi kiến thức, hội diễn văn nghệ, ngoại khóa về phòng, chống HIVAIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, làm phong phú, đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy trong nhà trường.

Sở GD&ĐT Phú Yên tiếp tục phối họp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Y tế Phú Yên trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học.

Liên ngành sẽ tổ chức kiểm tra các trường, đơn vị về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy các trường, đơn vị trực thuộc Sở, các trường ĐH, CĐ, TCCN trên địa bàn tỉnh Phú Yên; các trường trực thuộc phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố…