QĐND - Thái Nguyên là tỉnh miền núi, với dân số gần 1,2 triệu người, có 8 dân tộc anh em sinh sống; có nhiều trường đại học, cao đẳng, hằng năm thu hút hơn 15 vạn sinh viên học tập.

QĐND - Thái Nguyên là tỉnh miền núi, với dân số gần 1,2 triệu người, có 8 dân tộc anh em sinh sống; có nhiều trường đại học, cao đẳng, hằng năm thu hút hơn 15 vạn sinh viên học tập.

Trong 10 năm qua, với nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng-an ninh (QP-AN), tỉnh Thái Nguyên đã đạt được một số kết quả tích cực; đã bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hơn 60 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, chức sắc, nhà tu hành và chức việc tôn giáo; giáo dục QP-AN cho hơn 580 nghìn học sinh, sinh viên…

Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, nhận thức của một bộ phận bà con dân tộc ít người còn hạn chế, nên các thế lực thù địch đã lợi dụng nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, truyền bá trái pháp luật các đạo, như đạo chữa bệnh không cần thuốc, đạo không thờ cúng tổ tiên… gây phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác giáo dục QP-AN, đòi hỏi phải triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp. Thái Nguyên là trung tâm văn hóa-xã hội của các tỉnh miền núi Đông Bắc, là địa phương có nhiều lễ hội diễn ra trong năm, do vậy cần lồng ghép hoạt động tuyên truyền giáo dục QP-AN trong các dịp lễ hội. Khi kiến thức QP-AN được “lễ hội hóa”, không chỉ “thấm” nhanh, tự nhiên, mà còn đến được với đông đảo nhân dân, nhất là bà con dân tộc ít người. Địa phương cũng sẽ tăng cường tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ…

Để công tác này đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao hơn, Đảng, Chính phủ cần quy định rõ, thống nhất về tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên trong bồi dưỡng kiến thức QP-AN, như các văn bằng, chứng chỉ về lý luận chính trị và quản lý Nhà nước, trước khi bổ nhiệm, đề bạt giữ các chức vụ Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể.