LSS dự kiến lãi hơn 187 tỷ đồng trong năm 2010

Gốc
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và tăng vốn điều lệ năm 2010.

Theo đó, LSS đặt mục tiêu năm 2010 với doanh thu thuần đạt 1.143 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 187,5 tỷ đồng; chia cổ tức từ 17 - 20%. Về kế hoạch đầu tư, đại hội cổ đông LSS thông qua chương trình đầu tư năm 2010 với tổng số vốn là từ 485 - 500 tỷ đồng (bao gồm 53% là vốn phát hành cổ phiếu và 47% vốn từ có và vốn vay) cho đầu tư mở rộng công suất Nhà máy đường số 2 lên 7.500 tấn mía/ngày; điều chỉnh và cân đối cơ cấu vốn cổ phần của LSS tại các công ty thành viên đảm bảo theo hướng nắm quyền chi phối… Về tăng vốn điều lệ, LSS thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 500 tỷ đồng, và được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1: Chào bán 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ (cho dưới 100 nhà đầu tư) tương đương 100 tỷ đồng và giai đoạn 2: Phát hành 10 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương 100 tỷ đồng theo mệnh giá sau khi hoàn thành chào bán giai đoạn 1. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành giai đoạn 1 và giai đoạn 2 sẽ được niêm yết bổ sung trên HOSE và lưu ký trên Trung tâm Lưu ký sau khi kết thúc việc phát hành. Được biết, doanh thu thuần năm 2009 của LSS đạt 795,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 154,66 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 5.249 đồng.

Tin nóng

Tin mới