LỰA CHỌN NHỮNG NGƯỜI ĐỦ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Gốc
#Sáng nay, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/chinh-tri/2021/5/lua-chon-nhung-nguoi-du-tieu-chuan-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-/553103