Dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đã được Chính phủ quyết định rút khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008.