Cần bổ sung quy định liên quan Mặt trận Tổ quốc trong giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai

Cần bổ sung quy định liên quan Mặt trận Tổ quốc trong giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai

Cần tiếp tục thể chế hóa đầy đủ Hiến pháp 2013 vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Cần tiếp tục thể chế hóa đầy đủ Hiến pháp 2013 vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Loạt vấn đề cần nêu rõ trong Luật đất đai sửa đổi

Loạt vấn đề cần nêu rõ trong Luật đất đai sửa đổi

Sửa Luật Đất đai phải rõ tiêu chí thu hồi đất

Sửa Luật Đất đai phải rõ tiêu chí thu hồi đất

Chủ tịch Quốc hội: Chỉ thể chế hóa những vấn đề đã chín, đã rõ khi sửa đổi Luật Đất đai

Chủ tịch Quốc hội: Chỉ thể chế hóa những vấn đề đã chín, đã rõ khi sửa đổi Luật Đất đai

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 'vênh' Nghị quyết của Trung ương

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 'vênh' Nghị quyết của Trung ương

Tránh lạm dụng, thu hồi đất tràn lan

Tránh lạm dụng, thu hồi đất tràn lan

Giá đất, thu hồi đất trong Luật Đất đai cần công khai, minh bạch

Giá đất, thu hồi đất trong Luật Đất đai cần công khai, minh bạch

Bài 3: Công khai, minh bạch trách nhiệm

Bài 3: Công khai, minh bạch trách nhiệm

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Để giá đất bồi thường bám sát thị trường

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Để giá đất bồi thường bám sát thị trường

SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI: HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT PHẢI ĐƯỢC BAN HÀNH ĐỒNG BỘ, KỊP THỜI, ĐẢM BẢO TÍNH KẾ THỪA

SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI: HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT PHẢI ĐƯỢC BAN HÀNH ĐỒNG BỘ, KỊP THỜI, ĐẢM BẢO TÍNH KẾ THỪA

Việc sửa đổi Luật Đất đai phải có sự cố gắng gấp bội mới đáp ứng yêu cầu

Việc sửa đổi Luật Đất đai phải có sự cố gắng gấp bội mới đáp ứng yêu cầu

SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI: CHỈ THỂ CHẾ HÓA NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÃ CHÍN, ĐÃ RÕ

SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI: CHỈ THỂ CHẾ HÓA NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÃ CHÍN, ĐÃ RÕ

Hơn 70% khiếu nại, tố cáo đông người liên quan thu hồi đất

Hơn 70% khiếu nại, tố cáo đông người liên quan thu hồi đất

Sửa đổi Luật Đất đai sát hơn với thực tiễn

Sửa đổi Luật Đất đai sát hơn với thực tiễn

Khắc phục sự chồng chéo trong pháp luật về đất đai

Khắc phục sự chồng chéo trong pháp luật về đất đai

Cần quy định chặt chẽ, cụ thể trong thu hồi đất

Cần quy định chặt chẽ, cụ thể trong thu hồi đất

Tranh luận việc giao tòa án giải quyết mọi tranh chấp đất đai

Tranh luận việc giao tòa án giải quyết mọi tranh chấp đất đai