Hoàn thiện tính thống nhất giữa Luật Đầu tư (sửa đổi) với các Luật khác

Hoàn thiện tính thống nhất giữa Luật Đầu tư (sửa đổi) với các Luật khác

Tiếp tục chương trình làm việc của Phiên họp toàn thể Ủy ban Kinh tế của Quốc hội lần thứ 11, chiều 29/8,...

23 liên quan

Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp: Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính

Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp: Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính

Một nội dung quan trọng tại Nghị quyết chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2019 vừa được Chính phủ ban...

23 liên quan

Xung đột tính pháp lý trong đầu tư xây dựng

Những năm qua, Chính phủ đã rất nỗ lực trong việc cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh....

23 liên quan

Trị 'bệnh' vốn mỏng của doanh nghiệp FDI

Nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp vẫn đang ở mức cao và tập trung chủ yếu ở khối doanh nghiệp...

23 liên quan

Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng pháp luật

Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

23 liên quan

Bỏ hay giữ thủ tục chứng nhận đầu tư ra nước ngoài?

Đang có những ý kiến khác nhau về việc tiếp tục duy trì thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước...

23 liên quan

Có nên bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài?

Hiện nay, Dự thảo Luật Đầu tư không bỏ thủ tục này mà đưa ra 02 phương án lựa chọn là tiếp tục duy trì hoặc...

23 liên quan

Cấp bộ, tỉnh sẽ được ban hành điều kiện kinh doanh?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung thẩm quyền ban hành điều kiện đầu tư kinh doanh của bộ, cơ quan ngang...

23 liên quan

Cấp bộ, tỉnh sẽ được ban hành điều kiện kinh doanh?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung thẩm quyền ban hành điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ, cơ quan ngang...

23 liên quan

Không để tình trạng mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chỉ để đối phó

'Việc tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm có thể lợi dụng quy định dự thảo luật để đối phó,...

23 liên quan