Thời hạn 45 ngày không đủ để đưa ra kết luận thanh tra

Thời hạn 45 ngày không đủ để đưa ra kết luận thanh tra

Nhiều ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Thanh tra

Nhiều ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Thanh tra

ĐOÀN ĐBQH TỈNH VĨNH LONG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT THANH TRA (SỬA ĐỔI)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH VĨNH LONG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT THANH TRA (SỬA ĐỔI)

Thanh tra - hoạt động không thể thiếu trong quản lý nhà nước

Thanh tra - hoạt động không thể thiếu trong quản lý nhà nước

Lấy ý kiến góp ý hoàn chỉnh dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

Lấy ý kiến góp ý hoàn chỉnh dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

Hoàn thiện Dự thảo Luật Thanh tra

Hoàn thiện Dự thảo Luật Thanh tra

Nên hay không nên thành lập thanh tra chuyên ngành tại tổng cục, cục thuộc bộ?

Nên hay không nên thành lập thanh tra chuyên ngành tại tổng cục, cục thuộc bộ?

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi): Làm sao để thanh tra chuyên ngành chất lượng, không cản trở DN và người dân?

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi): Làm sao để thanh tra chuyên ngành chất lượng, không cản trở DN và người dân?

Không nên bỏ quy định thời hạn công khai kết luận thanh tra

Không nên bỏ quy định thời hạn công khai kết luận thanh tra

Hạn chế thanh tra chồng chéo, trùng lặp dẫn đến nhũng nhiễu, phiền hà

Hạn chế thanh tra chồng chéo, trùng lặp dẫn đến nhũng nhiễu, phiền hà

Luật Thanh tra (sửa đổi) sẽ tạo bước ngoặt quan trọng đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra

Luật Thanh tra (sửa đổi) sẽ tạo bước ngoặt quan trọng đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra

Thảo luận về dự án Luật Thanh tra và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thảo luận về dự án Luật Thanh tra và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Cần đưa quy định thời hạn công khai kết luận thanh tra để tránh việc bị lợi dụng

Cần đưa quy định thời hạn công khai kết luận thanh tra để tránh việc bị lợi dụng

Tránh can thiệp, tác động vào kết luận thanh tra

Tránh can thiệp, tác động vào kết luận thanh tra

Cần luật hóa các biện pháp tránh sự can thiệp vào kết luận thanh tra

Cần luật hóa các biện pháp tránh sự can thiệp vào kết luận thanh tra

Bỏ thời hạn công khai kết luận thanh tra là ngược luật phòng chống tham nhũng

Bỏ thời hạn công khai kết luận thanh tra là ngược luật phòng chống tham nhũng

Cần phân cấp nhiều hơn cho Thanh tra cấp huyện

Cần phân cấp nhiều hơn cho Thanh tra cấp huyện