TS. Trần Đình Thiên đã từng lên tiếng: “Đang có nhiều doanh nghiệp chết hoặc chờ chết vì không thu được món nợ này. Phải trả tiền cho doanh nghiệp, trả nợ cho doanh nghiệp”.