(Zing) - Các nữ tuyển thủ từ New York Euphoria và Los Angeles sẽ tham gia vào giải đấu Lingerie Football League với trang phục toàn đồ chíp.