Quỹ MB cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải đăng ký mua 280.000 CP và bán 280.000 CP kể từ ngày 28/11/2011.

Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB

Mã chứng khoán: MAC

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 288.100 CP (tỷ lệ 5,24%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 288.000 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 288.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Mua và bán cổ phiếu

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/11/2011

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/01/2012

HNX