VIT - Chính phủ hai nước Montenegro và Macedonia vừa chính thức công nhận độc lập Kosovo. Như vậy tính đến nay đã có 50 quốc gia công nhận độc lập cho khu vực này.