Cần sớm loại bỏ giấy phép con và sự chồng chéo, xung đột của các văn bản pháp luật

Cần sớm loại bỏ giấy phép con và sự chồng chéo, xung đột của các văn bản pháp luật

Muốn cải cách tư pháp mang lại hiệu quả để loại bỏ cả 'rừng' giấy phép con, khắc phục được sự chồng chéo của...

13 liên quan

Năm 2020: Điều kiện kinh doanh có 'tươi sáng'?

Năm 2020: Điều kiện kinh doanh có 'tươi sáng'?

Nhìn thực tế con số khoảng 50% số điều kiện kinh doanh được các Bộ báo cáo đã cắt giảm nhưng có thực chất...

13 liên quan

Thông điệp của hy vọng

'Chung sức đồng lòng vì một Việt Nam cường thịnh' là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng...

13 liên quan

Tiến tới hạn chế ban hành thông tư

Cần hạn chế ban hành thông tư để tránh tình trạng chồng chéo, xóa bỏ rào cản đối với sản xuất, kinh doanh

13 liên quan

Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện...

13 liên quan

Tăng thực chất, giảm tính hình thức

Những năm vừa qua, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD) đạt nhiều kết quả tốt, nhận được sự đánh giá...

13 liên quan

Quyết tâm cải cách của Thủ tướng

'Thể chế, thể chế và thể chế' – việc lập Tổ công tác đặc biệt với nhiệm vụ cụ thể là hành động thiết thực...

13 liên quan

'Cắt giảm 90% mặt hàng kiểm tra thực phẩm mà số người đau bụng đâu có tăng lên'

'Khi ban hành Nghị định thay thế Nghị định 38, Bộ Y tế cắt giảm tới trên 90% các mặt hàng kiểm tra an toàn...

13 liên quan

11 tháng, cả nước cắt giảm, đơn giản hóa 6.776 dòng hàng kiểm tra chuyên ngành

Theo báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, các văn bản liên quan...

13 liên quan