Mần ruộng kiểu Sáu Đức

Gốc
Một anh Hai lúa ở vựa lúa An Giang mua máy cấy lúa và cả máy san đất sử dụng công nghệ chiếu tia la-de khiến cho ai nấy đều bái phục.

Tin nóng

Tin mới