VOV.VN- Mặt trận chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước...

Tại Hội nghị lần thứ 6, Ủy ban MTTQ Việt Nam (khóa VII) ngày 5/9, tại Hà Nội, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, từ nay đến hết năm 2013 và những tháng đầu năm 2014, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục các nội dung và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII MTTQ Việt Nam và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2013 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong đó, Mặt trận trong đó tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ chính: Tiếp tục tuyên truyền, động viên nhân dân, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế; Tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Mặt trận sẽ cụ thể các nhiệm vụ trên bằng cách hoạt động thiết thực như: Đẩy mạnh tuyên truyền về khối đại đoàn kết dân tộc, về truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, về các phong trào thi đua, các cuộc vận động… thông qua việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị và thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII MTTQ Việt Nam.

Cùng với đó, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với yêu cầu nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp. Triển khai nghiên cứu chuyên đề về tăng cường vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác tư tưởng nhằm củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Rà soát các nhiệm vụ về công tác dân tộc, tôn giáo. Tham gia giải quyết, thực hiện các chính sách liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo và tăng cường các hoạt động vận động, tập hợp, phát huy vai trò người tiêu biểu có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo trong các hoạt động của Mặt trận.

Mặt trận tiếp tục tích cực triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với các tiêu chí, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Rà soát, đôn đốc triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và phối hợp, vận động “Quỹ vì người nghèo”, vận động nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội. Tổ chức tốt Tháng cao điểm vì người nghèo và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội VIII MTTQ Việt Nam theo tinh thần Chỉ thị 25 của Ban Bí thư TƯ Đảng, qua đó góp phần tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI vào cuộc sống./.