(VnMedia) - Cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6) vừa đổi mới cách thức tuyển điệp viên đầu vào cho tổ chức này, đó là sử dụng mạng xã hội Facebook để tuyển dụng.