Ngày 24/9/2007, tại TP.HCM, InFocus công bố tăng 200 ansi lumen cho 2 dòng máy chiếu InFocus Work Big IN26+ và 24 từ 2.200 ansi lumen lên 2.400 ansi lumen và không tăng giá.