Bài 2: Lấy xây dựng quân đội về chính trị làm gốc

QĐND - Sức mạnh của quân đội ta là sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố, là sự kết hợp biện chứng giữa con người và vũ khí, chính trị và khoa học kỹ thuật, nghệ thuật quân sự, tư tưởng và tổ chức… Mỗi yếu tố đều có tầm quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Chúng ta không coi nhẹ hay tuyệt đối hóa yếu tố nào. Tuy nhiên, đối với quân đội cách mạng, điều cơ bản nhất là yếu tố con người, yếu tố chính trị-tinh thần. Đảng ta luôn chủ trương lấy xây dựng về chính trị làm nền tảng cho các mặt xây dựng khác. Thực tiễn 70 năm xây dựng và chiến đấu của quân đội ta đã chứng minh chủ trương này hoàn toàn đúng đắn và đã thành công.

Bác Hồ từng huấn thị: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Để bảo đảm bản chất cách mạng của quân đội, một vấn đề có tính nguyên tắc và là một bài học lớn của quá trình xây dựng và chiến đấu 70 năm qua của QĐND Việt Nam là luôn tăng cường sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với quân đội.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về dự Hội nghị Chi bộ 8, Đoàn Hồng Hà, năm 1960. Ảnh tư liệu

Chính ủy, chính trị viên (CU, CTV) là người chịu trách nhiệm trước cấp trên và cấp ủy cấp mình về toàn bộ hoạt động CTĐ, CTCT trong đơn vị, cần nắm vững những quan điểm cơ bản về CTĐ, CTCT trong quân đội, đó là: Đảng là linh hồn của quân đội; công tác chính trị là mạch sống của quân đội. Mọi hoạt động của công tác chính trị là để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Công tác chính trị thực chất là công tác Đảng, là thể hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Công tác chính trị là công tác vận động quần chúng của Đảng trong quân đội.

Cùng với thực hiện hiệu quả Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khóa IX), Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) “Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ CU, CTV trong QĐND Việt Nam”, chúng ta kiên quyết khắc phục, đấu tranh chống mọi khuynh hướng xem nhẹ việc xây dựng quân đội về chính trị, hạ thấp vai trò của CTĐ, CTCT; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

CU, CTV cần nắm vững, đi tiên phong thực hiện những lời huấn thị của Bác Hồ đối với quân đội ta: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, yêu cầu phải thực sự tiên phong gương mẫu về đạo đức cách mạng, nhất là cán bộ đảng viên giữ cương vị chủ chốt ở từng đơn vị, từng cơ quan. Nhấn mạnh đạo đức là gốc, Bác Hồ không xem nhẹ tài năng, vì phải có tài năng, có tri thức mới hoàn thành được nhiệm vụ. CU, CTV là người giúp cấp ủy tiến hành công tác cán bộ, phải đánh giá đúng cán bộ cả về đức và tài, lấy đạo đức làm gốc.

CU, CTV cần chú ý đến phương pháp xây dựng đạo đức cách mạng. Để rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đạo đức quân nhân cho mỗi chiến sĩ, đội ngũ CU, CTV cần coi trọng tác dụng nêu gương của cấp trên đối với cấp dưới, của cán bộ, đảng viên đối với quần chúng; xây và chống đi đôi, lấy xây làm chính; lấy xây dựng chi bộ, Đảng bộ TSVM làm nòng cốt để xây dựng tổ chức, xây dựng con người; lấy mặt tốt làm chính để phát huy và khắc phục mặt xấu. CU, CTV phải là mẫu mực về đạo đức, lối sống, có tính kỷ luật, sự tín nhiệm cao, là trung tâm đoàn kết trong đơn vị; có kiến thức, năng lực toàn diện, giỏi tiến hành CTĐ, CTCT; có tính Đảng, tính nguyên tắc cao, có phương pháp tác phong dân chủ, sâu sát thực tế, nói đi đôi với làm.

Trong giai đoạn hiện nay, CU, CTV phải tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, văn minh của xã hội. Điều đó được thể hiện ở việc nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, tận tụy với nhiệm vụ, ham học tập, cầu tiến bộ; có hiểu biết sâu sắc về những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; giỏi tiến hành CTĐ, CTCT và có kiến thức khoa học quân sự. Đặc biệt, trước thực tiễn phức tạp và sự chống phá của các thế lực thù địch, CU, CTV phải luôn tỉnh táo, đề cao cảnh giác; bằng lý luận và thực tiễn đấu tranh bác bỏ những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, xây dựng bản lĩnh, lập trường, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn đơn vị, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Thật sự làm cho tổ chức Đảng TSVM, làm cho mỗi đảng viên, cán bộ thật sự gương mẫu, đó là việc xây dựng con người, xây dựng tổ chức, là trọng trách của CU, CTV-người chủ trì về chính trị trong các đơn vị quân đội.

Trung tướng PHẠM HỒNG CƯ, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Bài 3: Công tác chính trị và yêu cầu đối với chính ủy, chính trị viên.