Kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG):

+ Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Hưng + Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Trưởng ban kiểm soát + Mã Chứng khoán giao dịch: MCG + Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 72.572 cp (0,43%) + Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 39.580 cp + Số lượng cổ phiếu đã bán: 39.580 cp + Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32.992 cp (0,20%) + Mục đích thực hiện giao dịch: Để giải quyết việc gia đình + Phương thức thực hiện giao dịch: Giao dịch qua sàn + Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 31/03/2010 đến ngày 28/05/2010.