Buổi sáng đó cũng giống như mọi khi. Con gái chúng tôi đi ra khỏi nhà và hướng đến trường cũng giống như mọi buổi sáng khác.