Ngày 16/11, NHNN chấp thuận cho Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) được thực hiện hoạt động bao thanh toán trong nước.

MHB có trách nhiệm bổ sung nội dung hoạt động trên vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng và triển khai thực hiện nội dung hoạt động đã được bổ sung theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Dịch vụ bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng của ngân hàng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua bán hàng hóa đã được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng.

MHB hiện có vốn điều lệ 4.515 tỷ đồng, với khoảng 40 chi nhánh và hơn 220 điểm giao dịch trên toàn quốc.

Nguồn SBV