CTCP Hàng Hải Hà Nội thông báo thông tin bán tàu với nội dung đính kèm sau:

Tài liệu đính kèm: MHC: Công bố thông tin bán tàu