Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để để tạm ứng cổ tức năm 2007 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Công ty CP Hàng hải Hà Nội như sau: