ICTnews - Microsoft là một trong 5 công ty đã đầu tư vào hãng N-trig, một công ty của Israel chuyên phát triển công nghệ đa điểm chạm.