Thêm 5 năm bảo trì nữa để tái bảo đảm cho cơ sở của khách hàng mua phần mềm doanh nghiệp.