Bộ Nội vụ vừa có kết luận về việc bổ nhiệm 44 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở LĐ-TB-XH Hải Dương.

Mien nhiem cac chuc vu bo nhiem sai tai So LD-TB-XH Hai Duong - Anh 1

Sở LĐ-TB-XH Hải Dương

Trước đó, tháng 10.2016, UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu Sở LĐ-TB-XH làm báo cáo giải trình về việc trong số 46 người được biên chế tại Sở này chỉ có 2 người là chuyên viên, còn lại 44 người đều được bố trí làm cán bộ lãnh đạo với chức vụ từ phó trưởng phòng trở lên.

Ngay sau đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Thanh tra Bộ Nội vụ đã về làm việc tại Hải Dương. Kết quả thanh tra cho thấy, có 2 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính; một số trường hợp có thời gian làm công chức tại Sở LĐ-TB-XH Hải Dương chưa đảm bảo để đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng quy tụ, nhưng đã được bổ sung quy hoạch và được bổ nhiệm lên cấp phó; một số trình tự bổ nhiệm chưa được thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm.

Tại kết luận này, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ rõ việc thực hiện sai các quy định của pháp luật về số lượng phó trưởng phòng. Theo đó, tại thời điểm ngày 15.10.2016, Sở LĐ-TB-XH Hải Dương có 9 phòng với số lượng phó trưởng phòng là 31 người, trong đó có 6 phòng có số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn số lượng đề xuất (tại Đề án xác định vị trí việc làm do Sở LĐ-TB-XH Hải Dương trình UBND tỉnh) là 8 người. Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra, tính đến ngày 18.11.2016, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Hải Dương đã quyết định cho 7 công chức thôi giữ chức vụ phó trưởng phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ của công chức) và 1 phó trưởng phòng chuyển công tác. Số lượng cấp phó của Sở LĐ-TB-XH Hải Dương là 23 người.

Đến nay vẫn còn 2 phòng có số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn 1 người so với số lượng đề xuất tại Đề án xác định vị trí việc làm. Ngoài ra, Sở LĐ-TB-XH Hải Dương sử dụng 17 hợp đồng làm công tác chuyên môn tại cơ quan Văn phòng Sở chưa phù hợp với quy định.

Ngoài ra, theo kết luận thanh tra, trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức , viên chức, giai đoạn từ 1.1.2014 đến 15.10.2016, Sở LĐ-TB-XH Hải Dương có 2 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, trong đó có 1 trường hợp không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nay cũng đã chuyển công tác).

Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Hải Dương rà soát về điều kiện tiêu chuẩn các trường hợp được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng; đồng thời miễn nhiệm chức vụ với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, thu hồi quyết định bổ nhiệm, sắp xếp, điều chuyển số lượng phó trưởng phòng các phòng chuyên môn, bảo đảm số lượng phù hợp quy định. Chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các phòng ban chuyên môn của Sở.

Thu Hằng