CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar xin điều chỉnh thông tin trong Bản cáo bạch niêm yết với nội đính kèm sau:

Tài liệu đính kèm: MKP: Điều chỉnh thông tin trong Bản cáo bạch niêm yết