Mô hình: “Hội đồng quản trị thuê Tổng Giám đốc điều hành”: Không thể áp dụng với doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hóa

Gốc
Vinamotor đã kiến nghị cho phép quay lại thực hiện việc bổ nhiệm TGĐ điều hành để ổn định sản xuất, nhanh chóng điều chỉnh hoạt động phù hợp với cơ chế...

Với chủ trương muốn tách rời và phân tích rõ vai trò của cán bộ quản lý (chủ sở hữu) và cán bộ trực tiếp điều hành nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp Nhà nước, Chính phủ đã chỉ đạo lấy 5 doanh nghiệp Nhà nước thí điểm thực hiện mô hình: “Hội đồng quản trị Tổng Công ty thuê Tổng giám đốc điều hành”, trong đó có Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam (Vinamotor). Trên thực tế, sau 1 năm thực hiện thí điểm thuê TGĐ điều hành, Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam đã xin phép “tạm dừng” việc thực hiện theo mô hình này bởi vì trong quá trình thực hiện thí điểm đã xuất hiện một số vướng mắc, nhược điểm. Lãnh đạo của Vinamotor cho biết: TGĐ được thuê không phải là thành viên HĐQT, do đó đã tách rời được trách nhiệm, quyền hạn, vai trò của cán bộ quản lý (chủ sở hữu) và cán bộ điều hành trực tiếp trong doanh nghiệp. Đây là mục đích cơ bản đã đạt được. Tuy nhiên, đánh giá chung việc thuê TGĐ điều hành với bức tranh tổng quát của sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng Công ty chưa có nét đặc sắc, nổi bật trong điều hành của TGĐ được thuê, phần lớn vẫn dựa vào các cơ chế và quy định đường lối chỉ đạo và mô hình quản lý của TGĐ cũ, chưa có điểm nhấn nào thể hiện sự khác biệt. Đặc biệt, đời sống và việc làm của CB-CNVC lao động chưa có tín hiệu thay đổi. Việc thí điểm thuê TGĐ tại DNNN đã thu hút được nhân lực có trình độ chuyên môn và quản lý cao, nhưng còn bất cập về cơ chế và ràng buộc vì mô hình tổ chức sử dụng cán bộ. Các Phó TGĐ, trưởng, phó các phòng ban tại DNNN thực hiện theo chế độ bổ nhiệm cán bộ, chưa thực hiện đồng bộ việc thi tuyển nên chỉ đạo điều hành sản xuất của TGĐ thuê chưa đạt hiệu quả cao. Tư tưởng và ý thức của một số CB-CNVC còn mang nặng tính chủ quan, so sánh TGĐ thuê và TGĐ bổ nhiệm. Nguyên nhân này gây áp lực, giảm sức thuyết phục trong điều hành. Chính vì vậy, mục tiêu đổi mới công tác nhân sự của DNNN chưa đạt được. Về mục tiêu cải cách cơ chế tiền lương, chế độ thưởng, phạt: Thực hiện thuê TGĐ thiếu sự cân bằng về chế độ tiền lương trong doanh nghiệp, khi các chức danh khác chưa được thuê thì tiền lương chưa được cải thiện và thực hiện theo chế độ thang bảng lương của Nhà nước quy định. Bên cạnh đó, DNNN ngoài làm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh còn là một đơn vị có trách nhiệm tham gia cùng nhà nước giải quyết các vấn đề xã hội, chế độ, chính sách nên việc phát huy vai trò quyết định của TGĐ thuê kém hiệu quả, có những vấn đề không giải quyết dứt điểm được (ràng buộc về Luật DNNN và sự lãnh đạo của Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên chi phối, tham gia). Vinamotor đã kiến nghị cho phép Vinamotor quay lại thực hiện việc bổ nhiệm TGĐ điều hành để ổn định sản xuất, nhanh chóng điều chỉnh hoạt động phù hợp với cơ chế và các quy định hiện hành của pháp luật.

Tin nóng

Tin mới