(HNM) - Tại Hội thảo “Tăng cường thực hiện quyền trẻ em đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật” do Thành đoàn phối hợp với Viện Nghiên cứu thanh niên tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng việc quản lý, giúp đỡ số người chưa thành niên vi phạm pháp luật, vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên còn rất “mờ nhạt”.