Đến năm 2020, TP Vinh sẽ có diện tích khoảng 250 km2, gấp 4 lần hiện nay.