Mối quan hệ công tác của ban CHQS bộ, ngành Trung ương

Gốc
QĐND - Mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự (CHQS) bộ, ngành Trung ương được quy định tại Điều 14, Thông tư số 81/2010/TT-BQP của Bộ Quốc phòng như sau:

QĐND - Mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự (CHQS) bộ, ngành Trung ương được quy định tại Điều 14, Thông tư số 81/2010/TT-BQP của Bộ Quốc phòng như sau:

-Với Ban cán sự Đảng, đoàn, cấp ủy Đảng cùng cấp là quan hệ giữa lãnh đạo và chịu sự lãnh đạo, ban CHQS chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng cùng cấp về công tác quốc phòng, quân sự (QP, QS) và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ QP, QS với cấp ủy Đảng cùng cấp theo quy định.

- Với người đứng đầu bộ, ngành Trung ương là quan hệ giữa chỉ đạo, điều hành và chịu sự chỉ đạo, điều hành. Ban CHQS chấp hành sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của người đứng đầu bộ, ngành; đồng thời, đề xuất với người đứng đầu những nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện công tác QP, QS được cơ quan quân sự có thẩm quyền giao.

-Với Bộ Quốc phòng: Ban CHQS bộ, ngành Trung ương chịu sự chỉ đạo, chỉ huy của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác QP, QS theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với lực lượng tự vệ, dự bị động viên (DBĐV) thuộc bộ, ngành thông qua sự chỉ huy của cơ quan quân sự địa phương các cấp; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chức năng liên quan thuộc Bộ Quốc phòng.

-Với quân khu, bộ CHQS cấp tỉnh: Ban CHQS bộ, ngành Trung ương phối hợp với Bộ tư lệnh hoặc Bộ Tham mưu quân khu, bộ CHQS cấp tỉnh chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo thẩm quyền việc thực hiện công tác QP, QS và phòng thủ dân sự của các cơ quan, đơn vị thành viên.

-Với ban CHQS cấp huyện, nơi có trụ sở của cơ quan, đơn vị thành viên: Ban CHQS bộ, ngành Trung ương phối hợp với ban CHQS cấp huyện để chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục QP-AN, công tác tổ chức xây dựng, hoạt động của lực lượng tự vệ, công tác DBĐV, tuyển quân, hoạt động chiến đấu-trị an và phòng thủ dân sự của cơ quan, đơn vị thành viên có trụ sở tại địa phương.

-Với ban CHQS cơ quan, đơn vị là thành viên thuộc bộ, ngành Trung ương: Là quan hệ cấp trên với cấp dưới về công tác QP, QS; ban CHQS bộ, ngành Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác QP, QS đối với các cơ quan, đơn vị thành viên.

An Hạ

Tin nóng

Tin mới