Một nhà thiên văn nghiệp dư vừa phát hiện ra một loại thiên thể mới: một cấu trúc khí kỳ lạ, ở giữa có một lỗ thủng và được chiếu sáng bằng một ánh sáng của một chuẩn tinh đang bốc hơi !