Xin bạn hãy hiểu dòng tựa đề này theo nghĩa đen. Dù tới hôm nay Bảy Tờ mới bốn mươi tuổi, nhưng anh nông dân chính hiệu này vẫn cứ tiếp tục... đi chân đất.